Oproeping tot bijwoning Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Eede, Nederland

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden hierbij opgeroepen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Xeikon N.V. gevestigd te Sluis (de Vennootschap), te houden op 24 juni 2019 om 10:00 uur, Stationsplein 3-2 te 1211 EX Hilversum, Nederland. 

Agenda

De agenda voor de vergadering bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening;
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2018;
3. Jaarrekening 2018:
3.1 Behandeling van de jaarrekening over het boekjaar 2018;
3.2 Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018*1;
4. Vaststellen winstbestemming over het boekjaar 2018;
5. Verlenen décharge aan de leden van de directie voor hun taakuitoefening over het boekjaar 2018*; 
6. Verlenen décharge aan de leden van de raad van commissarissen (RvC) voor hun taakuitoefening over het boekjaar 2018*;
7. Benoemen van de accountant voor het boekjaar 2019*;
8. Terugtreden van de heer Steve Dryden als lid van de Raad van Commissarissen;
9. Benoeming van de heer James Martin McCarthy als lid van de Raad van Commissarissen*;
10. Herbenoeming van de heer Arnoldus Leonardus Maria de Groot als lid van de Raad van Commissarissen*;
11. Rondvraag;
12. Sluiting.

Informatie over de vergaderstukken, aanmelding en toegang tot de vergadering is opgenomen na de hiernavolgende toelichting op de agenda.


1 Over de met een ster (*) gemarkeerde onderwerpen zal een stemming plaatsvinden. 

Agenda met toelichting

 • Agendapunt 3: Jaarrekening 2018
  De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht de jaarrekening 2018 vast te stellen.
   
 • Agendapunt 4: Vaststellen winstbestemming over het boekjaar 2018
  De Vennootschap heeft over het boekjaar 2018 een winst gerealiseerd. Ter vergadering zal toelichting gegeven worden ten aanzien van het vaststellen van de winstbestemming aan de overige reserves.
   
 • Agendapunt 5: Verlenen décharge aan de leden van de directie voor hun taakuitoefening in 2018
  Voorgesteld wordt om de leden van de directie décharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2018, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.
   
 • Agendapunt 6: Verlenen décharge aan de leden van de RvC voor hun taakuitoefening in 2018
  Voorgesteld wordt om aan de leden van de RvC décharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2018, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.
   
 • Agendapunt 7: Benoemen van de accountant voor het boekjaar 2019
  Voorgesteld wordt om PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. tot accountant van de Vennootschap te benoemen voor het thans lopende boekjaar.
   
 • Agendapunt 8: Terugtreden van de heer Steve Dryden als lid van de Raad van Commissarissen
  Dhr Steve Dryden heeft besloten om zich terug te trekken als lid van de Raad van Commissarissen van Xeikon N.V. en treedt af per 24 juni 2019.
   
 • Agendapunt 9: Benoeming van de heer James Martin McCarthy als lid van de Raad van Commissarissen
  Gelet op het terugtreden van de heer Steve Dryden als lid van de Raad van Commissarissen vanaf 24 juni 2019, wordt op voordracht van de Raad Van Commissarissen voorgesteld om de heer James Martin McCarthy te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

  De Raad van Commissarissen draagt de heer James Martin McCarthy voor als nieuw lid, ter vervanging van de heer Steve Dryden.

  De heer James Martin McCarthy (53, Verenigd Koninkrijk), is accountant van opleiding en lid van de Chartered Association of Certified Accountants (FCCA) en Chartered Institute of Marketing (MCIM). Hij is sinds mei 2018 CFO binnen de Flint Group en lid van de Flint Group Advisory board. Hiervoor is de heer McCarthy als CFO en in andere (financiële) functies werkzaam geweest bij verschillende beursgenoteerde bedrijven zoals Unilever, Quest Fragrance (ICI PLC), Brambles PLC, Chep and Coveris. De heer McCarthy houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en bekleedt verder geen commissariaten.

  Gezien zijn ervaring en financiële expertise, meent de Raad van commissarissen dat de heer McCarthy een geschikte kandidaat is voor de Raad van Commissarissen en een goede aanvulling vormt binnen de huidige samenstelling van de raad van commissarissen en draagt hem daarom voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.
   

 • Agendapunt 10: Terugtreding en onmiddellijke herbenoeming van de heer Arnoldus Leonardus Maria de Groot als lid van de Raad van Commissarissen
  De benoemingstermijn van de heer Arnoldus Leonardus Maria de Groot’s eindigt op 29 december 2019. Om praktische redenen, wordt voorgesteld, op voordracht van de Raad van Commissarissen, om de heer Arnoldus Leonardus Maria de Groot te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 1 jaar, zijnde tot de algemene vergadering in 2020.

  De heer Arnoldus Leonardus Maria de Groot (55, Nederland), is Vice-President Procurement Flint Group Packaging. Hij heeft uitgebreide werkervaring in verschillende management rollen binnen productie, inkoop en logistiek en specifiek in “business to business” markten en heeft kennis van supply chain processen, inkoop en ook van de industrie, zowel van de inkt- als drukmarkt zelf, als van de eindklanten van die markten. De heer de Groot houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en bekleedt verder geen commissariaten.

  Omdat de heer de Groot zijn functie als commissaris de voorbije jaren goed heeft vervuld, wordt voorgesteld hem te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 1 jaar, zijnde tot de algemene vergadering in 2020.

Vergaderstukken, aanmelding & toegang

Vergaderstukken
De volledige agenda met toelichting alsmede de bijbehorende stukken liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens de kantooruren ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Brieversstraat 70, 4529 GZ Eede.

Aanmelding
Houders van aandelen die zijn geadministreerd op een effectenrekening bij een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen uiterlijk op 17 juni 2019 om 18.00 uur een verklaring van hun intermediair betreffende hun rechten bij de Vennootschap in te dienen, waarin deze intermediair verklaart hoeveel aandelen in haar administratie ten name van de aandeelhouder staan en dat (volgens die administratie) het stemrecht op die aandelen toekomt aan de aandeelhouder en dat deze aandelen tot het einde van de vergadering geblokkeerd zullen zijn. De aandeelhouder ontvangt vervolgens van de Vennootschap een toegangsbewijs voor de vergadering. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op pandhouders en vruchtgebruikers die stem- en/of vergaderrechten ontlenen aan aandelen die zijn geadministreerd op een effectenrekening als hiervoor bedoeld.

Aandeelhouders en andere personen met stem en/of vergaderrechten die rechtstreeks in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap zijn ingeschreven en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, moeten dit uiterlijk op 17 juni 2019 om 18.00 uur, bij de directie hebben gemeld.

Gevolmachtigden
De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 17 juni 2019 om 18.00 uur, door de directie zijn ontvangen en mag langs elektronische weg worden toegezonden.

Legitimatie
Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Eede, 6 juni 2019
De Directie
De Raad van Commissarissen