Oproeping tot bijwoning Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Eede, Nederland

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden hierbij opgeroepen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Xeikon N.V. gevestigd te Sluis (de Vennootschap), te houden op 26 juni 2018 om 11:00 uur, Stationsplein 3-2 te 1211 EX Hilversum, Nederland.

Agenda

De agenda voor de vergadering bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening;
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2017;
3. Jaarrekening 2017:
3.1 Behandeling van de jaarrekening over het boekjaar 2017;
3.2 Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2017*1;
4. Vaststellen winstbestemming over het boekjaar 2017;
5. Verlenen décharge aan de leden van de directie voor hun taakuitoefening over het boekjaar 2017*; 
6. Verlenen décharge aan de leden van de raad van commissarissen (RvC) voor hun taakuitoefening over het boekjaar 2017*;
7. Benoemen van de accountant voor het boekjaar 2018*;
8. Rondvraag;
9. Sluiting.

Informatie over de vergaderstukken, aanmelding en toegang tot de vergadering is opgenomen na de hiernavolgende toelichting op de agenda.


1 Over de met een ster (*) gemarkeerde onderwerpen zal een stemming plaatsvinden. 

Agenda met toelichting

 • Agendapunt 3: Jaarrekening 2017
  De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht de jaarrekening 2017 vast te stellen.
   
 • Agendapunt 4: Vaststellen winstbestemming over het boekjaar 2017
  De Vennootschap heeft over het boekjaar 2017 een verlies gerealiseerd.
   
 • Agendapunt 5: Verlenen décharge aan de leden van de directie voor hun taakuitoefening in 2017
  Voorgesteld wordt om de leden van de directie décharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2017, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.
   
 • Agendapunt 6: Verlenen décharge aan de leden van de RvC voor hun taakuitoefening in 2017
  Voorgesteld wordt om aan de leden van de RvC décharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2017, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.
   
 • Agendapunt 7: Benoemen van de accountant voor het boekjaar 2018
  Voorgesteld wordt om PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. tot accountant van de Vennootschap te benoemen voor het thans lopende boekjaar. 

Vergaderstukken, aanmelding & toegang

Vergaderstukken
De volledige agenda met toelichting alsmede de bijbehorende stukken liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens de kantooruren ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Brieversstraat 70, 4529 GZ Eede.
 

Aanmelding
Houders van aandelen die zijn geadministreerd op een effectenrekening bij een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen uiterlijk op 20 juni 2018 om 18.00 uur een verklaring van hun intermediair betreffende hun rechten bij de Vennootschap in te dienen, waarin deze intermediair verklaart hoeveel aandelen in haar administratie ten name van de aandeelhouder staan en dat (volgens die administratie) het stemrecht op die aandelen toekomt aan de aandeelhouder en dat deze aandelen tot het einde van de vergadering geblokkeerd zullen zijn. De aandeelhouder ontvangt vervolgens van de Vennootschap een toegangsbewijs voor de vergadering. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op pandhouders en vruchtgebruikers die stem- en/of vergaderrechten ontlenen aan aandelen die zijn geadministreerd op een effectenrekening als hiervoor bedoeld.

Aandeelhouders en andere personen met stem en/of vergaderrechten die rechtstreeks in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap zijn ingeschreven en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, moeten dit uiterlijk op 20 juni 2018 om 18.00 uur, bij de directie hebben gemeld.
 

Gevolmachtigden
De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 20 juni 2018 om 18.00 uur, door de directie zijn ontvangen en mag langs elektronische weg worden toegezonden.
 

Legitimatie
Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Eede, 9 juni 2018
De Directie
De Raad van Commissarissen